naši lékaři

doc. MUDr. Jan Lešták, CSc.,MSc., FEBO, MBA, LL.A, DBA, FAOG

  • zakladatel kliniky, majitel
  • je předsedou oborové komise pro oftalmologii při ČLK a členem pracovní
  • skupiny Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví
  • přednáší na ČVUT v Praze a na lékařské fakultě Karlovy Univerzity


Po absolvování Vojenské lékařské akademie v Hradci Králové v roce 1980 nastoupil na oční oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze. V roce 1985 složil atestaci I. stupně a v roce 1992 II. stupně z oboru oftalmologie. Kandidátskou disertační práci na téma "Příspěvek k metodice vyšetření elektrických změn sítnice" obhájil v roce 1991. Do roku 1995 pracoval jako zástupce přednosty očního oddělení ÚVN. 1. března 1995 založil nové privátní oční oddělení na poliklinice v Nových Butovicích, které jako primář vede a nadále rozšiřuje. Díky jeho manažerským schopnostem toto pracoviště jako první v naší republice zavedlo do klinické praxe některé nové vyšetřovací postupy. Přednáší pro lékaře v postgraduálním školení v ÚVN i ILF Praha, na odborných sjezdech doma i v zahraničí. Řešitel 3 resortních odborných úkolů. Kromě všeobecné oftalmologie se věnuje zrakovým vyvolaným odpovědím a neurooftalmologii. Je člen výboru České oftalmologické společnosti, člen České glaukomové společnosti, České vitreoretinální společnosti a Sdružení privátních očních lékařů ČR. Je předsedou oborové komise pro oftalmologii při ČLK a členem pracovní skupiny Vědecké rady Ministerstva zdravotnictví. V roce 2008 absolvoval MBA studium na Ústavu práva a právních věd v Praze. Od stejné instituce obdržel po složení rigorózních zkoušek a obhajobě disertační práce v roce 2012 titul LL.A. Ve stejném roce pak od americké společnosti OMICS titul FAOG. Od roku 2007 je vysokoškolským učitelem na ČVUT v Praze a od 2012 na lékařské fakultě Karlovy Univerzity. Dr. Lešták po úspěšné obhajobě habilitační práce na téma: Metody diagnostiky transneuronální degenerace ve zrakové dráze, dne 9. 12. 2015 byl rektorem ČVUT ke dni 1. 2. 2016 jmenován docentem biomedicínského inženýrství. V únoru 2016 po složení SZZK a obhajobě disertační práce na Ústavu práva a právní vědy získal titul- MSc.